Điều khoản & Thể thức cuộc thi “Dare to Double”

Cuộc thi “Dare to Double” chỉ dành cho khách hàng Việt Nam trên Bitfinex có quốc gia đăng ký là Việt Nam.

Để tham gia, người chơi phải đăng ký qua Form.

Cuộc thi “Dare to Double” bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 06/03/2024 lúc 00:00 (GMT+7) và kết thúc vào Thứ Ba, ngày 27/03/2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7).

Người tham gia phải Xác minh tối thiểu cấp Cơ bản Plus để tạo tài khoản phụ và tham gia cuộc thi.

Người tham gia chỉ được đăng ký MỘT tài khoản phụ giao dịch. Xem video hướng dẫn cách tạo tài khoản phụ và nạp tiền vào tài khoản.

Người tham gia chỉ được nạp vốn vào tài khoản phụ của mình MỘT LẦN trong thời gian diễn ra chiến dịch. Người tham gia có thể nạp bất kỳ số tiền nào giữa 10 USDt và 100 USDt. Không được nạp lại tiền trong thời gian diễn ra chiến dịch.

Người tham gia có thể giao dịch cả Spot và Phái sinh.

Hạn chót điền form đăng ký tham gia cuộc thi là 48 giờ trước khi cuộc thi kết thúc. Người chơi nộp form đăng ký trong 48 giờ cuối sẽ bị loại.

Người tham gia phải đóng tất cả các vị thế và quy đổi thành USD hoặc USDt trước Thứ Ba, ngày 19/03/2024 lúc 23:59 VNT (GMT+7). Chỉ số dư USD hoặc USDt đã quy đổi mới hợp lệ xét thưởng.

1. Top 3 trader:

Bitfinex sẽ nhân đôi toàn bộ giá trị tài khoản của Top 3 có tỷ lệ phần trăm cao nhất.

Tổng giải thưởng cho Top 3 tối đa là $3500.

Ví dụ:

Xếp hạng Top 3  Vốn ban đầu % lợi nhuận Giá trị tài khoản cuối Phần thưởng
Top 1 An  $30 400% $150 $150
Top 2 Bình $100 350% $450 $450
Top 3 Châu $50 300% $200 $200

Trong trường hợp tổng giải thưởng của Top 3 vượt mức giới hạn, $3500 sẽ được chia theo tỷ lệ cho ba người chiến thắng dựa trên phần trăm số dư của từng cá nhân so với tổng số dư của Top 3.

Công thức như sau: Giá trị tài khoản của cá nhân / Tổng giá trị tài khoản của Top 3 * $3500 = Giải thưởng cho từng cá nhân.

Ví dụ:

Xếp hạng Top 3  Vốn ban đầu % lợi nhuận Giá trị tài khoản cuối Phần thưởng 
Top 1 An $100 2000% $2100 $1531.25
Top 2 Bình $100 1500% $1600 $1166.55
Top 3 Châu $100 1000% $1100 $802.2

2. Happy Women’s day:

Tất cả các nữ trader (dựa trên KYC) lọt vào Top 10 có tỷ lệ lợi nhuận cao nhất, nhưng không nằm trong Top 3, cũng sẽ được Bitfinex nhân đôi toàn bộ giá trị tài khoản của mình.
Tổng giải thưởng cho các bạn nữ top 10 tối đa là $2000.

Ví dụ:

Xếp hạng Top 10  Vốn ban đầu % lợi nhuận Giá trị tài khoản cuối Phần thưởng
Top 1 An $30 600% $210 $210
Top 2 Bình $100 450% $550 $550
Top 3 Châu (Nữ) $90 400% $450 $450
Top 4 Nga (Nữ) $50 350% $225 $225
Top 5 $60 320% $252 Không đạt điều kiện
Top 6 Hân (Nữ) $40 300% $160 $160
Top 7 Sơn $70 280% $266 Không đạt điều kiện
Top 8 Kiệt $60 250% $210 Không đạt điều kiện
Top 9 Cường $80 180% $224 Không đạt điều kiện
Top 10 My (Nữ) $55 100% $110 $110


Những người thắng cuộc sẽ được công bố trong vòng 03 ngày làm việc sau khi cuộc thi kết thúc.

Tiền thưởng sẽ được chuyển đến tài khoản chính của người chiến thắng trong vòng một tuần sau thông báo.

Mọi gian lận sẽ dẫn đến việc bị loại. Vi phạm Điều khoản Dịch vụ của Bitfinex, vi phạm Chính sách Quy tắc Giao dịch của Bitfinex, hay vi phạm Quy Tắc Tham Gia Chiến Dịch Chung sẽ dẫn đến việc bị loại.

Bitfinex có quyền chủ động loại các thí sinh vi phạm bất cứ các thể thức trên.

Nhân viên của Bitfinex không được nhận giải từ cuộc thi.

Tham gia cộng đồng Bitfinex Việt Nam để tìm hiểu thêm về thể lệ và cập nhật sớm nhất các ưu đãi độc quyền khác dành riêng cho người dùng Việt:  TG Chat | Facebook | Discord


The “Dare to Double” Trading Competition Terms and Conditions

The “Dare to Double” Trading competition is offered only to Vietnamese customers on Bitfinex whose registered country is Vietnam. 

Customers must sign up through this form to participate in the competition.

The “Dare to Double” Trading competition launches on Tuesday, March 6th, 2024 at 00:00 VNT (GMT+7) and ends on Tuesday, March 27th, 2024 at 23:59 VNT (GMT+7).

Participants must reach Basic Plus Verification Level to create a sub account and join the competition. 

Each participant must sign up ONLY ONE exchange sub-account. Watch this video for instructions on how to create a sub-account and deposit crypto to your sub account.

Each participant must deposit to your sub account ONLY ONCE during the campaign period. Participants can deposit anywhere between 10 USDt and 100 USDt. No reloading is allowed during the campaign period.

Participants can trade both Spot and Derivatives.

Deadline for entering the competition is 48 hours before the competition ends. Participants whose form entries occur in the last 48 hours of the competition period will be disqualified.

Participants must close all of their open positions and all assets in the account need to be exchanged to USD or USDT before Tuesday, March 19th, 2024 at 23:59 VNT (GMT+7). Only settled USD and USDT balances will be included in the calculation of the account value.

Top 3 prizes

Top 3 biggest traders by percentage gain will have their entire balance doubled by Bitfinex. 

Total winnings for the top 3 are capped at $3500. 

For example:

Ranking Top 3  Initial capital % gain Final balance Rewards
1st An  $30 400% $150 $150
2nd Binh $100 350% $450 $450
3rd Chau $50 300% $200 $200

In the situation where the total of top 3 traders’ winnings break the cap, $3500 will be divided proportionally among winners based on how large the share of their balance is to the total balance generated by the top 3.

Formular: Individual total balance/ top 3 total balance * 3500 = Individual rewards

For example:

Ranking Top 3  Initial capital % gain Final balance Rewards
1st An $100 2000% $2100 $1531.25
2nd Binh $100 1500% $1600 $1166.55
3rd Chau $100 1000% $1100 $802.2

Happy Women’s Day:

In celebration of the International Women’s Day, all female traders (as identified through KYC) who make it into the top 10 biggest traders by percentage gain, yet don’t make top 3, will also have their balance doubled by Bitfinex.

Total women’s winnings are capped to $2000.

For example: 

Ranking Top 10  Initial capital % gain Final balance Rewards
1st An (M) $30 600% $210 $210
2nd Binh (M) $100 450% $550 $550
3rd Chau (F) $90 400% $450 $450
4th Nga (F) $50 350% $225 $225
5th Vu (M) $60 320% $252 Non-eligible
6th Han (F) $40 300% $160 $160
7th Son (M) $70 280% $266 Non-eligible
8th Kiet (M) $60 250% $210 Non-eligible
9th Cuong (M) $80 180% $224 Non-eligible
10th My (F) $55 100% $110 $110

Winners will be announced within 3 business days after competition ends. 

Winnings will be credited in USD to winners’ main accounts within one week of announcement. 

Any attempt to cheat will result in disqualification. Violation of Bitfinex Terms Of Service, the Bitfinex Trading Rulebook, or the Bitfinex General Rules for Competitions will result in disqualification.

Bitfinex reserves the ability to disqualify participants at our own discretion upon any violation of above terms.

Bitfinex staff can not participate in the competition.

Join the Bitfinex Vietnam communities to learn more about the Paper Trade competition and be the first to know of other exclusive offers for Vietnamese customers: TG Chat | Facebook | Discord

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *